Algemene Voorwaarden Van Zwienen en Lems B.V.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Van Zwienen & Lems B.V., werkzaam in zeer uiteenlopend constructiewerk en in de breedste zin van
het woord, alle werkzaamheden in de buiten ruimte en de navolgende werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: Alle voorkomende constructies in staal, aluminium, RVS en koper voeren wij uit. Daarnaast het
voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor-, of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen,
groot-groen, buiten projecten en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze
werkzaamheden.
Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te
blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost; Dode materialen: alle
overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de Ondernemer vallen.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
een overeenkomst sluit met Ondernemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Ondernemer doet en op alle overeenkomsten die
tussen Ondernemer en Opdrachtgever worden gesloten.

Artikel 3: De offerte / het aanbod
1.Voordat een offerte wordt uitgebracht, zal de Ondernemer zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering
van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Opdrachtgever de plicht de Ondernemer deze
informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Ondernemer aan de Opdrachtgever vooraf de offertekosten en evt.
ontwerpkosten bekend. 2. De Ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit. 3.
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij
uit de offerte anders blijkt. 4. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een
indicatie van het moment van oplevering. 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. a.
Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden
zullen worden verricht incl. BTW voor particuliere en excl. BTW voor aannemers en bedrijven. b. Bij de
prijsvormingsmethode regie doet de Ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW voor particuliere en excl. BTW voor aannemers en
bedrijven(o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Ondernemer kan op verzoek van de
Opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één
uur door één persoon, inclusief BTW voor particuliere en exclusief BTW bij aannemers en bedrijven. Aan de
Opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de Ondernemer voor hem werkzaam is
geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 6. Het aanbod vermeldt de wijze van
betaling en betalingsvoorwaarden 7. Het aanbod gaat - schriftelijk dan wel elektronisch vergezeld van een exemplaar
van deze Algemene Voorwaarden. 8. De Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
schetsen. Zij dienen op het eerste verzoek van de Ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd
andere aan de Ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. 9. Het is
de Opdrachtgever verboden materiaal van de Ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op
enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet aan
de Ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14
dagen van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de Ondernemer retour worden gezonden.
Aan de Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van auteursrechthebbende, niet
toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen voeren. 10. Indien schriftelijk dan wel elektronisch
overeengekomen, zal de Opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of
tekenkosten aan de Ondernemer vergoeden in geval de Ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van
tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt
gegeven.

Artikel 4: De Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. Deze aanvaarding
geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Ondernemer een
elektronische bevestiging naar de Opdrachtgever. 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden
uitgebracht. 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht te zijn gedaan, indien en op het moment dat de
Opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de Werkzaamheden wordt
begonnen. 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen,
tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de Ondernemer niet. 5. De Ondernemer
is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent aanwezigheid van
bekabeling en leidingen. De Opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de
Ondernemer te verstrekken. 6. De Ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk
voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch
voor mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 5: Duur en beëindiging van de overeenkomst
De Opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een
overeenkomst voor onbepaalde tijd kan Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van 3 maanden
opzeggen.

Artikel 6: Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, bij
voorkeur schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de
opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen
1. Alle bedragen en prijzen genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn voor particuliere inclusief BTW en voor
aannemers en bedrijven exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt staat. Tussentijdse prijswijzigingen die
uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de Opdrachtgever. De Ondernemer is gerechtigd andere
prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch
voor de oplevering, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien de Ondernemer dit doet binnen 3 maanden na
het sluiten van een overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welk
recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de
overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. 2. Wijzigingen in de
overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover
daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting
tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden
uitgevoerd.

Artikel 8: De aflevering / de levertijd
Onder oplevering van aangenomen Werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever.
De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de Ondernemer, na de uitvoering van de
Werkzaamheden, schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de Werkzaamheden geheel zijn
uitgevoerd of wanneer het product is afgeleverd. Verder worden de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd
wanneer de Opdrachtgever het werk of product (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9: Conformiteit
1. De Ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende- en dode materialen,
overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief
goede samenstelling van te leveren materialen. 2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering
van de roerende zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het
gevolg zijn van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin
staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 3. De controle op
hoeveelheden, maten, gewichten en de kwaliteit van het geleverde geschiedt door de koper. Indien niet binnen 8
dagen na ontvangst van het geleverde ter zake door de koper schriftelijk is gereclameerd, wordt de koper geacht de
hoeveelheden, maten, gewichten en kwaliteit als juist te hebben aanvaard. 4. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de geschiktheid van de bestelde goederen voor een door de koper
genoemd gebruiksdoel resp. voor een bepaalde verdere be- of verwerking, tenzij die verantwoordelijkheid door ons
uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 10: Overmacht en Opschorting
1. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten de macht van Ondernemer liggende
omstandigheid, kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer worden opgeschort. Indien deze
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer niet langer mogelijk is, langer
duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de Ondernemer al gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het
reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract.
2. Onder overmacht bij de Opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de Ondernemer niet conform
de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij Opdrachtgever niet of niet
tijdig zijn uitgevoerd. 3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog,
opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storing in (data)netwerken,
maatregelen van overheidsweg, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties,
machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst door Ondernemer naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. 4. Indien naar het oordeel
van de Ondernemer de uitvoering van de Werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de Opdrachtgever recht geeft
op vergoeding van schade, de Werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft
de Ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te
stellen, indien dit naar oordeel van Ondernemer in het kader van het aanslaan van of de hergroei van Levend
Materiaal noodzakelijk is. 5. Indien de overeengekomen Werkzaamheden door overmacht bij de Ondernemer
tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Ondernemer onmiddellijk
contact op met Consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 11: Milieuaspecten bij de uitvoering van de Werkzaamheden
De Ondernemer zal zorg dragen voor een verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de
uitvoering van zijn Werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden, voor zover mogelijk, in de
offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat
de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de Consument/Opdrachtgever in
rekening gebracht.

Artikel 12: Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de Ondernemer binden deze
laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 13: De betaling
1. Alle Werkzaamheden welke door Ondernemer geschieden, worden voor zover deze geen onderdeel vormen van
een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen- in rekening gebracht
onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 2. Betaling heeft plaats in
een gegarandeerd en door Ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.
Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen dan is het
betalingstermijn op de factuur bepalend. 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Opdrachtgever
betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 5. De betaling moet
plaats hebben op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de Ondernemer zijn niet bevoegd
betalingen in ontvangst te nemen, tenzij deze hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd. 6. Bij koop
heeft de Ondernemer het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te
verplichten. 7. Een factuur die binnen 8 dagen niet is betwist is onherroepelijk.

Artikel 14: Niet tijdige betaling
1.De Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven
doordat de Ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de
Opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen. 2. Als na
het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd rente in rekening
te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 3. Bij niet tijdige
betaling heeft de Ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten. 4.
Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en overdracht
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de Ondernemer, zolang
deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald. 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer op
geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, vestigt de Ondernemer op de geleverde zaken bij
voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de
Ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de Ondernemer
verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan
het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 16: Uitvoering van de werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van de Ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de
Ondernemer, vóór de voltooiing van de Werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of
bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In
dat geval behoort door de Opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom,
verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de Werkzaamheden, dan wel bij
regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de Ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
onderneming van de Ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden. 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval
de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard, alsmede in geval de Opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst
aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele
onderaannemers. 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan
de Opdrachtgever het volgende: indien beschadigingen van zaken wordt geconstateerd dient de Opdrachtgever dit
op het ontvangst bewijs aan te tekenen. Bovendien dient de Opdrachtgever zo snel mogelijk, na aflevering bij de
Ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in
de wet, geacht wordt zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de
geleverde zaken dient ook dit door de Opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 3. Op de
Opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade
(hadden) kunnen voorkomen of beperken. 4. De Ondernemer is met inachtneming van de in dit artikel bepaalde
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door/ bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot het bedrag
dat door de verzekeraar in voorkomende gevallen wordt vergoed en in de overige gevallen nimmer hoger dan het
factuurbedrag van de werkzaamheden exclusief geleverd materiaal. 5. De Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer
voor aanspraken van derden jegens de Ondernemer indien de Ondernemer schade veroorzaakt doordat de
Opdrachtgever of door derden die de Opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige
informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de Ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming
of beperking van de schade had kunnen leiden. 6. De Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten
aan opzet/ schuld/ verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van, of namens, de
Opdrachtgever. 7. De Opdrachtgever is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 8. De werkzaamheden die door Van Zwienen & Lems B.V. worden
uitgevoerd voor opdrachtgevers en derden vallen onder de car-verzekering van de Opdrachtgever. 9. De
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem en/of grond of teelaarde
indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem
of teelaarde. 10. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig
in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 18: Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de Ondernemer, dit moet binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt wil het
tijdig zijn. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake
verliest. 2. De Ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een
onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De Opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking. 3. Klachten
betreffende de uitvoering van de Werkzaamheden of levering van de zaken ontslaan de Opdrachtgever niet om de
normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van de uitvoering van
Werkzaamheden of levering van materialen. 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de Opdrachtgever zijn rechten
ter zake verliest. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor beoordeling door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19: Afwijking
Individuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de
Opdrachtgever worden vastgelegd.

Artikel 20: Wijzigingen
De Ondernemer heeft het recht deze voorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande
aankondiging hiervan.

Artikel 21: Geschillen
Een geschil in aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Partijen zullen een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet
anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de rechter uit de regio van Van Zwienen & Lems B.V. aangewezen om van
een dergelijk geschil kennis te nemen.

VOORWAARDEN DOWNLOADEN

Op zoek naar een baan in de metaalbewerking?

BEKIJK VACATURES
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram